Maakt leren leuk!

Uitgangspunten van ons onderwijs
 
Goed montessorionderwijs
Op onze school streven wij ernaar om goed montessorionderwijs te geven. Dit doen wij door ons steeds te blijven ontwikkelen en door iedere dag met en van elkaar te leren. We maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten op leergebied en de ontwikkeling van nieuwe montessorimaterialen. Met recht mogen wij onszelf een moderne montessorischool noemen, met de degelijkheid en bewezen kracht van honderd jaar montessorionderwijs.
 
Belangrijke uitgangspunten van het montessorionderwijs
De drie belangrijkste pijlers van het montessorionderwijs zijn; vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze pijlers zijn terug te vinden in ons onderwijs, samen met nog een aantal andere pijlers.
 
Vrijheid
Vrijheid van keuze en vrijheid van bewegen. Deze vrijheden bevorderen het ontstaan van spontane belangstelling. Van groot belang is dat het kind ook leert om de geboden vrijheid te waarderen en om er goed mee om te gaan. Vandaar dat er bij vrijheid afspraken horen: we praten zachtjes, we houden rekening met elkaar, we gaan voorzichtig met materialen om, we zetten de spullen weer netjes terug, enz.
Als een kind nog niet goed met een bepaalde mate van vrijheid omgaat, zorgt de leerkracht ervoor dat dat kind meer structuur krijgt. Maria Montessori sprak in dit verband van 'vrijheid in gebondenheid'.
 
Zelfstandigheid
'Leer mij het zelf te doen'. Montessori ontdekte dat een kind van nature uitermate leergierig en actief is. Kinderen willen door te doen en op eigen kracht ontdekken en leren.
De leerkrachten richten de klassen en de school als geheel zodanig in, dat de kinderen werkkeuzes kunnen maken. De (leer)materialen hebben een vaste plaats; er zijn duidelijke afspraken over wat je kunt doen, hoe en wanneer.
 
Verantwoordelijkheid
Zorg en verantwoordelijkheid voor eigen werk, zorg voor anderen en hun werk en zorg voor de omgeving. Kinderen leren om netjes met hun werk om te gaan. De nieuwe tafels in de groepen hebben een extra grote la, waarin de kinderen hun werk goed kunnen bewaren. Ieder kind heeft een eigen plantje en leert om te zorgen voor dit plantje. Daarnaast hebben de kinderen iedere schooldag een huishoudelijke taak in de klas. Dit kan zijn het op orde brengen van de materialen in de kasten, kleedjes kloppen, het aanrecht schoonmaken enz. Hiermee vergroot het verantwoordelijkheids­gevoel van kinderen voor elkaar en hun omgeving. Op deze manier dragen montessorischolen al jaren bij aan goed burgerschap en maatschappelijke bewustwording.
 
Werken op eigen niveau
Montessorionderwijs is in grote mate individueel onderwijs. Mensen verschillen nu eenmaal in aanleg en karakter. Het onderwijs moet proberen hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten.
Ieder kind krijgt de gelegenheid zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen.
 
Hulpvaardigheid
Op een montessorischool zitten bewust kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klas. De leeftijdsverschillen dragen bij aan de sociale ontwikkeling. De oudere kinderen kunnen en mogen hun kennis en vaardigheden aan de jongeren overdragen. De jongere kinderen worden deels uitgedaagd door hetgeen de ouderen reeds doen. Door deze samenwerking ontstaat een natuurlijke situatie. Ieder kind is een keer de oudste en een keer de jongste van de groep. Ze leren hierdoor hulp te geven en hulp te vragen.
 
Continue ontwikkelingsmogelijkheden
Ontwikkeling in fases, de gevoelige perioden. Doordat een leerkracht van tijd tot tijd zichzelf in de gelegenheid stelt goed en gericht naar het gedrag van de kinderen te kijken, ziet hij/zij aan het kind of er meer dan normale belangstelling is voor bepaalde materialen en/of leerstof. De leerkracht speelt hierop in en is daarbij de verbindende schakel tussen het kind en de omgeving.
De 21ste-eeuwse vaardigheden vragen van het leerproces om eerst handelend, waarnemend en ontdekkend actief zijn. Pas daarna wordt overgegaan naar het abstracte, het 'uit het hoofd leren'. Deze lijn zit nadrukkelijk in het montessorimateriaal.
 
Montessorimaterialen
Montessorimaterialen zijn uitnodigend, degelijk en zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gemaakt. De kinderen kiezen en pakken materialen, gaan ermee aan de slag en zorgen ervoor dat ze na het werk weer netjes teruggezet worden. Het montessorimateriaal bestaat uit ontwikkelingsmateriaal en hulpmateriaal. Het ontwikkelingsmateriaal heeft een aantal specifieke eigenschappen. Het bevordert de zelfwerkzaamheid, het isoleert een eigenschap, het is beperkt in aantal, er is een opklimming in moeilijkheid, het heeft een controle van de fout, waardoor het kind zelf het werk kan controleren en het moet er aantrekkelijk uitzien (roze toren, bruine trap, rekenstokken).
Het hulpmateriaal biedt oefenstof. De oefenstof is de training van de vaardigheden die met het ontwikkelingsmateriaal ervaren en/of aangeleerd zijn (taalwerkjes, rekenboek, computer).
Montessorimaterialen hebben de afgelopen jaren een nieuwe ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er een nieuwe taalkast ontwikkeld en materiaal voor kosmisch onderwijs.
 
Taak van de school
Wij zien het als onze taak om onze leerlingen hulp te bieden om vertrouwen te krijgen in eigen mogelijkheden. Opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. Verantwoordelijk voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken.
 
Klimaat van de school: respect en vertrouwen
Respect voor elkaars bezigheden, een ieder op zijn/haar eigen niveau, zorg en aandacht voor elkaar en de omgeving zijn belangrijke elementen in de montessorischool. De zorg en aandacht voor elkaar uit zich onder andere in het gedrag van de leerkrachten: 's ochtends wordt iedere leerling persoonlijk begroet met een handdruk en 's middags wordt op dezelfde manier van elke leerling afscheid genomen. Wederzijds vertrouwen zowel tussen leerlingen en volwassenen als tussen leerlingen onderling en het zich geaccepteerd voelen, zijn naar onze mening noodzakelijk voor het zelfvertrouwen van leerlingen én de ontwikkeling van leerlingen. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school. Een regelmatig overleg met de ouders over het welbevinden van hun kind(eren) is daartoe in onze ogen onmisbaar. Daarnaast hebben we, zoals wettelijk verplicht, een protocol sociale veiligheid en werken we met de KiVa-methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. KiVa is een preventief, schoolbreed programma (van groep 1 t/m 8) gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op specifieke individuen. 

'Samen maken wij er een fijne school van!'
 
De zorg voor de omgeving uit zich onder andere in de wekelijkse zorgtaak die de leerlingen voor (een deel van) de klas hebben en het verzorgen van een eigen plantje dat ze meenemen naar school. Dit plantje staat bij binnenkomst op de tafel van de leerling en zodra zij gaan werken in de venterbank. De plantjes geven een huiselijke sfeer in de montessorigroep en geven aan dat we die sfeer, naast goed onderwijs, belangrijk vinden. Ze zijn een deel van ons schoolklimaat.
 
Door de natuurlijke samenstelling in de groep met verschillende leeftijden, leren onze leerlingen omgaan met verschillen en overeenkomsten. Er wordt veel samengewerkt in tweetallen of in groepjes. Rekening houden met elkaar is hierbij essentieel.
 
Doelen op school
Schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het opzetten van het werken in periodes. De leidsters zijn gaan kijken bij een collega-montessorischool en hebben zich verdiept in het werken met periodeplannen tijdens studiedagen. Vanaf schooljaar 2017-2018 werken de leerlingen structureel vanuit leerdoelen. Iedere leerling weet wat van hem of haar verwacht wordt en wat het einddoel is. Kindgesprekken zorgen voor een goede evaluatie van het geleerde. Wat ging er goed wat kan er beter? Elke basisschool in Nederland moet voldoen aan landelijk vastgestelde kerndoelen. Montessorischolen vormen daarop geen uitzondering. Wij zijn verplicht om de leerlingen in groep 8 een eindtoets te laten maken. Onze leerlingen maken de digitale centrale eindtoets. Door middel van deze eindtoets verantwoorden wij onze eindopbrengsten aan de Inspectie van het onderwijs.
 
Daarnaast is de kracht van het montessorionderwijs gelegen in het feit dat de leerling als individu centraal staat. Voor elke leerling streven we naar bij hem of haar passende doelen, waarbij we letten op: beleeft de leerling de school als veilige omgeving; haalt de leerling het eindniveau dat past bij zijn/haar capaciteiten; ontwikkelt de leerling zich harmonisch op sociaal-emotioneel gebied.
 
Het gevoel van veiligheid zorgt voor zelfvertrouwen en mogelijkheid tot leren. Ondersteund door de leerkracht kunnen de leerlingen het maximale uit zichzelf halen. We volgen en ondersteunen de leerlingen, ook in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit zien wij als taak van onze school. 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram