Maakt leren leuk!

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds oktober 1992 kent de school een medezeggen­schapsraad (MR). Elke school is bij wet verplicht een MR in te stel­len; ook de bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Voornaamste taak van de MR is het meepraten en meebeslissen of adviseren over beslissin­gen van het school­bestuur.
 
De MR heeft 4 leden: 
Esther Diepenmaat, ouderlid/voorzitter                esther.diepenmaat@gmail.com
Patricia Lucas-Ten Brinke, ouderlid/secretaris      
p.tenbrinke@kpnmail.nl
Judith Vlaming, teamlid                                             j.vlaming@montessorihb.nl   
Karin Ossenkoppele, teamlid                                   k.ossenkoppele@montessorihb.nl


De MR stelt zich voor:

Wij zijn de medezeggenschapsraad (MR) van de Montessorischool Haaksbergen. De oudergeleding bestaat uit Esther Diepenmaat (voorzitter) en Patricia Lucas (secretaris). De personeelsgeleding bestaat uit Judith Vlaming en vacature.

Als MR geven we advies over onder andere het schooljaarplan, de jaarbegroting en het formatieplan. Ook geven we instemming over bijvoorbeeld de schoolvakanties. De veiligheid op school en onderwijsvormen zijn zaken die in de MR-vergaderingen aan de orde komen. 

De directeur van de school is ons directe aanspreekpunt en zij is ook bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Als het nodig is kan de voorzitter of een lid van het bestuur worden uitgenodigd voor een vergadering. 

We onderhouden contact met de oudercommissie (OC) die uiteraard ook zaken bij ons kan aankaarten die zij van belang vindt.

Esther heeft een zoon (Bernard) in groep 6, een dochter (Daniëlle) in groep 4 en een zoon (Rutger) in groep 23. Patricia heeft een dochter (Anneke) in groep 6 en een zoon (Koen) in groep 4.

Judith geeft les aan groep 5/6. 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Postbus 30

7480 AA

Haaksbergen