Maakt leren leuk!

Ouderbetrokkenheid

Het leven van een schoolgaand kind speelt zich grotendeels af in twee werelden; de wereld van de school en de wereld van thuis. Voor het kind kan het een houvast betekenen wanneer die twee werelden niet strikt gescheiden zijn.
Ouderparticipatie beoogt de afstand tussen school en thuis te beperken en een zekere integratie tot stand te brengen. Het feit dat ouders meedoen op school en daar dingen meebeleven, draagt ertoe bij dat het kind zich prettig voelt op school.

Voo
r de ouders is het prettig om de school, waaraan zij hun kind een groot deel van de dag toevertrouwen, ook van binnen en in bedrijf te leren kennen. Ouders die bekend zijn met de gang van zaken op school, de leid(st)ers en de vriendjes en vriendinnetjes kennen, kunnen zich beter verplaatsen in het kind en zijn verhalen. Omdat het kind van zijn kant weet, dat die kennis er is, ontstaat een wisselwerking die bijdraagt tot de continuïteit in de belevingswereld van het kind. Voor de leid(st)er is het nuttig langs deze weg wat meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het kind.
Ook kan een goede relatie tussen leid(st)ers en ouders ertoe leiden dat eventuele problemen rond het kind al in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt en besproken kunnen worden.
Ouderparticipatie betekent ook, dat de ouders door mee te werken en mee te denken het gezicht van de school en de sfeer binnen de school mede bepalen.
Tenslotte heeft ouderparticipatie nog een zeer praktisch aspect. Activiteiten zijn lang niet allemaal realiseerbaar zonder de medewerking van ouders. In andere gevallen betekent de hulp van ouders een verlichting van de taak van de leiding, waardoor deze zich aan andere taken kan wijden. Ouderparticipatie is inmiddels een wezenlijk onderdeel van het gehele schoolgebeuren geworden.
 
Ouders kunnen zich voor korte of langere tijd verbinden of voor incidentele bezigheden. Er zijn regelmatig terugkerende activiteiten zoals de Oudercommissie, handenarbeid, lezen (individueel of in groepjes), overblijf, schoolbibliotheek, enz.
Er zijn ook minder frequent voorkomende activiteiten zoals uitstapjes, feesten, enz.

Via een formulier aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven voor deelname aan deze activiteiten.
De Oudercommissie of de leid(st)ers nemen contact met u op indien van toepassing.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram