Maakt leren leuk!

OuderbetrokkenheidAfbeeldingsresultaat voor ouderbetrokkenheid

Het leven van een schoolgaand kind speelt zich gro­ten­deels af in twee werelden; de wereld van de school en de wereld van thuis. Voor het kind kan het een houvast betekenen wan­neer die twee we­rel­den niet strikt gescheiden zijn.
Ouderparticipatie beoogt de afstand tussen school en thuis te be­per­ken en een zekere integratie tot stand te brengen. Het feit dat ouders meedoen op school en daar dingen meebele­ven, ­draagt ertoe bij dat het kind zich prettig voelt op school.                                                                                                           

Voor de ouders is het prettig om de school, waaraan zij hun kind een groot deel van de dag toevertrou­wen, ook van binnen en in bedrijf te leren ken­nen. Ouders die bekend zijn met de gang van zaken op school, de leid(st)e­rs en de vriendjes en vrien­din­netjes kennen, kunnen zich beter verplaatsen in het kind en zijn ver­halen. Om­dat het kind van zijn kant weet, dat die kennis er is, ont­staat een wisselwerking die bij­draagt tot de con­tinuïteit in de bele­vingswereld van het kind. Voor de leid­(st)er is het nuttig langs deze weg wat meer in­zicht te krij­gen in de ach­tergronden van het kind.

Ook kan een goede relatie tussen leid(st)ers en ou­ders ertoe lei­den dat eventuele problemen rond het kind al in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt en besproken kunnen worden.
Ouderparticipatie betekent ook, dat de ouders door mee te werken en mee te denken het gezicht van de school en de sfeer binnen de school mede bepalen.
Tenslotte heeft ouderparticipatie nog een zeer prak­tisch as­pect. Activiteiten zijn lang niet alle­maal reali­seerbaar zon­der de me­dewer­king van ouders. In andere gevallen betekent de hulp van ouders een ver­lichting van de taak van de lei­ding, waardoor deze zich aan andere taken kan wijden. Ouder­partici­patie is inmid­dels een wezenlijk onder­deel van het gehele schoolge­beuren geworden.
 
Ouders kunnen zich voor korte of langere tijd ver­bin­den of voor incidentele bezigheden. Er zijn regel­matig te­rugkerende activi­tei­ten zoals de Oudercommissie, handen­arbeid, lezen (indi­vidueel of in groepjes­), overblijf, schoolbibliotheek, enz.
Er zijn ook minder frequent voorkomende activitei­ten zoals uit­stap­jes, feesten, enz.

Via een formulier aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven voor deel­name aan deze activiteiten.
De Oudercommissie of de leid(st)ers nemen contact met u op indien van toepassing.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook